Algemene voorwaarden

 1. De factuur betreffende de uitgevoerde vervangingen wordt om de 1 of 2 maanden opgemaakt en verstuurd aan de klant. Indien een vervanging niet zou zijn gebeurd zoals voorzien, dan wordt de klant geacht dit onmiddellijk aan de WASSERIJ IDEALE NV schriftelijk te melden, zo niet wordt de vervanging geacht te zijn gebeurd.

 2. Het wordt uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen dat de hiervoor bepaalde prijs per 1 januari van ieder jaar kan aangepast worden aan de FBT-index (Federatie van de Belgische Textielverzorging). Deze aanpassing kan voor geen van de partijen een grond zijn tot beëindiging van de overeenkomst.

 3. De overeenkomst werd aangegaan voor de duur hiervoor bepaald. Na het verloop van deze periode en elke nieuwe periode zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode tenzij opzegging van de overeenkomst werd betekend door aangetekend schrijven, ten laatste één maand voor het eindigen van de periode. De periode vangt aan bij de eerste levering.

 4. De WASSERIJ IDEALE NV zal, na slijtage van de verhuurartikelen door ouderdom en normaal gebruik, deze door nieuwe vervangen. Worden o.a. niet als normaal gebruik aangezien: beschadigingen ontstaan ten gevolge van verbranden door sigaretten, sneeën, poging tot zelfreiniging, enz... Voor dergelijke beschadigingen zal de klant aansprakelijk zijn en zal hij gehouden zijn 9 (negen) maal de vervangingsprijs van de mat of mop te betalen of 18 (achttien) maal de huurprijs van de automaat. Logomatten die dienen vervangen te worden zullen door de WASSERIJ IDEALE NV vervangen worden tegen betaling door de klant van de op het tijdstip van de vervanging toepasselijke aanvangsprijs.

 5. Bij de montage van automaten vrijwaart de klant WASSERIJ IDEALE NV voor elke aansprakelijkheid van eventuele schade hierdoor ontstaan. Hij zal in deze automaten enkel verbruiksmaterialen van WASSERIJ IDEALE NV gebruiken en ze niet zelf of door derden laten wassen.

 6. Bij verlies van een mat of mop of automaat zal de klant aan WASSERIJ IDEALE NV een schadevergoeding dienen te betalen welke voor een logomat gelijk zal zijn aan de aanvangsprijs die op dat moment geldig is. Voor een Ideale mat of mop gelijk is aan de prijs van 9 (negen) vervangingen. En een automaat aan 18 (achttien) vervangingen (huurprijzen).

 7. De facturen van de WASSERIJ IDEALE NV zijn contant betaalbaar.

 8. Alle offertes zijn vrijblijvend. De prijzen zijn gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte.

 9. Bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door de WASSERIJ IDEALE NV.

 10. De WASSERIJ IDEALE NV heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder in achtname van enige opzeggingstermijn bij abnormale stijging der lonen of grondstofprijzen. Als een abnormale stijging wordt aanzien een stijging met 15 % of meer.

 11. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij de aflevering van de goederen, of zo vermeld, op de vervaldag van de factuur en zulks op de maatschappelijke zetel of de uitbatingszetel van de WASSERIJ IDEALE NV. Bij niet-betaling op de factuurdatum of zo voorzien op de vervaldag, zal van rechtswege, en zonder enige ingebrekestelling op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1 % p/maand, te rekenen vanaf de factuurdatum of vanaf de vervaldag zo voorzien. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden. Bovendien zal het saldo van het factuurbedrag dat onbetaald is gebleven van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventionele schadevergoeding verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 50 €, als schadeloosstelling voor de onkosten zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolgingskosten van het dossier, die de laattijdige betaling veroorzaken, dit bij toepassing van art. 1147 en 1152 van het B.W. Kosten van (aangetekende) rappels worden afzonderlijk in rekening gebracht op de eerst volgende factuur.

 12. Bij niet-tijdige betaling zal de WASSERIJ IDEALE NV de keuze hebben om de mat zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen ofwel haar verplichting tot vervanging van de mat op te schorten ofwel de ontbinding te vorderen. In elk geval zal de klant de kostprijs voor de normaal uit te voeren vervangingen verder verschuldigd blijven ten titel van schadevergoeding tot het einde van de te lopen termijn. De WASSERIJ IDEALE NV zal slechts terug gehouden zijn tot uitvoering van vervangingen van zodra de volledige schuld, zo in hoofdsom, intresten, schadevergoedingen en gerechtskosten door de klant is betaald geworden.

 13. De geleverde goederen worden geacht conform te zijn en de uitgevoerde werken worden geacht in goede staat te zijn opgeleverd, wanneer geen klacht i.v.m. de geleverde goederen of de uitvoering van de werken door gemotiveerde aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de levering van de goederen of uitvoering van de werken, werd ingediend. De eventuele klachten schorsen de betalingsverplichting van de klant niet op.

 14. Naargelang de waarde van de huidige overeenkomst of de hoedanigheid van de klant, zal het Vredegerecht dan wel de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar Wasserij Ideale haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd zijn om kennis te nemen van elke betwisting die voortvloeit uit de huidige overeenkomst.